Cele-potrzeby-plan-efekty-ewaluacja

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

1. Cele projektu, to:

a) podniesienie umiejętności językowych pracowników,

b) wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej,

 1. promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej,

 1. zwiększenie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową,

e) poprawienie jakości zarządzania szkołą.

2. Potrzeby szkoły

Cele są spójne z potrzebami szkoły, które określono jako:

a) podniesienie kompetencji i kwalifikacji językowych pracowników, nauczycieli języków obcych i innych przedmiotów,

b) wymiana doświadczeń w obszarze stosowania innowacji pedagogicznych,

 1. poprawa znajomości nowoczesnych narzędzi multimedialnych,

 1. rozszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania szkołą,

e) rozbudowa wymiaru europejskiego szkoły poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi szkołami w Unii Europejskiej.

Realizacja założeń ma na celu podniesienie jakości kształcenia lingwistycznego uczniów, rozwój umiejętności językowych kadry szkoły oraz wpływ na całe środowisko lokalne poprzez zaktywizowanie szerzenia wiedzy dotyczącej różnorodności kulturowej we współczesnej Europie.

3. Plan realizacji (w ciągu 24 miesięcy trwania projektu)

 1. udział nauczycieli w kursach językowych organizowanych przez uczelnie językowe w wybranych krajach UE (Irlandia, Hiszpania, Malta),

 2. realizacja projektów edukacyjnych o wymiarze europejskim (m.in. prezentacje dotyczące wybranych państw UE, czy współczesnych problemów),

 3. organizacja konkursów językowych i wiedzowych np. o krajach anglojęzycznych),

 4. konkurs piosenki obcojęzycznej,

 5. praca nad programem nauczania zintegrowanego np. poprzez: -wprowadzanie elementów geografii w języku angielskim na lekcjach języka angielskiego i geografii; - rozszerzenie tematyki zajęć pozalekcyjnych i godzin wychowawczych o informacje dotyczące zróżnicowania kulturowego, religijnego, czy społecznego państw europejskich, w których używane są różne języki,

 6. organizacja lekcji i zajęć pokazowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

 7. aktywny udział nauczycieli w szkoleniach on-line, webinariach np. z wykorzystaniem platformy eTwinning,

 8. podtrzymywanie więzi z osobami spotkanymi za granicą w czasie kursów językowych

 9. upowszechnianie rezultatów podejmowanych przez szkołę i nauczycieli działań dotyczących realizacji projektu.

 1. Oczekiwane efekty:

a) podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów,

b) wzmocnienie motywacji do samokształcenia się,

c) zwiększenie efektywności pracy szkoły w zakresie kształcenia językowego,

d) poszerzenie wrażliwości na różnorodność społeczną i kulturową uczniów i nauczycieli,  jak również zwiększenie ogólnego poziomu tolerancji oraz otwartości społeczności lokalnej na różnorodność w Europie,

d) budowanie wiarygodności nauczycieli przez udział w mobilnościach zagranicznych, jako żywych dowodów na potrzebę kształcenia językowego we współczesnym świecie,
e) zwiększeniem kompetencji kadry lingwistycznej, rozwijanie nowych, aktywnych metod nauczania języka oraz umiejętności w zakresie TiK,

f) rozbudowa wymiaru europejskiego szkoły.

 1. Ewaluacja

a) częściowa – po pierwszym roku (czerwiec 2017 r.)

b) końcowa – po zakończeniu projektu (czerwiec 2018 r.)